Magyar
English
Deutsch
Česky
Slovensky
Polski
Română
PLN
HUF (Ft)
EUR (€)
CZK (Kč)
RON (leu)
PLN (zł)

Ogólne warunki umowy

Dane usługodawcy:

AutoVignet Kft.
Adres: Séta utca 2, 2094 Nagykovácsi
NIP: HU27116861
KRS: 13-09-202680
E-mail: info@autovignet.hu

Naszą politykę prywatności mogą Państwo przeczytać tutaj.

I. Postanowienia ogólne

Przedstawione poniżej ogólne warunki umowy (OWU) regulują umowę pomiędzy użytkownikiem inicjującą lub realizującą zakup na stronie internetowej pl.autovignet.hu, zwanym dalej „użytkownikiem”, a AutoVignet Kft. (zwanym dalej „usługodawcą”). „Użytkownik” i „usługodawca” są łącznie określani jako „strony”. Za użytkownika uważa się każdą dorosłą osobę fizyczną lub prawną, firmę nieposiadającą osobowości prawnej lub inną organizację, która inicjuje lub realizuje zakup za pośrednictwem strony internetowej. Na stronie pl.autovignet.hu można dokonywać zakupów wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszych ogólnych warunków umowy (OWU) oraz polityki prywatności. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące węgierskie ustawodawstwo i regulacje w zakresie działalności usługodawcy, a także przepisy Kodeksu Cywilnego.

II. Przedmiot usługi

Na naszej stronie internetowej można nabyć winiety autostradowe i e-winiety uprawniające do korzystania z dróg wyłącznie na terenie Węgier.

III. Treść i sposób zawarcia umowy

Usługodawca zapewnia użytkownikowi możliwość korzystania ze wszystkich usług i funkcji strony pl.autovignet.hu. Umowa pomiędzy stronami zawierana jest poprzez skorzystanie z usługi zgodnie z zasadami zawierania umowy drogą elektroniczną. Skorzystanie z usługi kwalifikuje się jako zawarcie umowy pisemnej, która zostaje udokumentowana na stronie internetowej usługodawcy. Użytkownik otrzymuje na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie zakupu, poświadczające fakt zakupu, jego datę i przedmiot.

Użytkownik jest zobowiązany podać przy zakupie dokładne, prawdziwe i kompletne dane, usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieścisłość, nieprawdziwość lub niekompletność danych podanych przez użytkownika.

IV. Warunki świadczenia usługi

Winietę autostradową należy zakupić zawsze przed wjazdem na płatny odcinek (warto nabyć ją jeszcze przed rozpoczęciem podróży). 1 stycznia 2018 r. wszedł w życie przepis, zgodnie z którym działający w dobrej wierze użytkownicy dróg, którzy omyłkowo znaleźli się w sieci płatnych dróg, mają do 60 minut na nabycie winiety uprawniającej do poruszania się po tych drogach. Późniejszy zakup winiety autostradowej nie nadaje uprawnienia do korzystania z dróg z mocą wsteczną, nabyta po czasie winieta autostradowa kwalifikuje się, z wyjątkiem opisanego powyżej przypadku, jako niedozwolone korzystanie z drogi i powoduje naliczenie opłaty dodatkowej.

W przypadku płatności kartą płatniczą okres ważności zakupionej e-winiety rozpoczyna się najwcześniej od daty płatności.

V. Proces składania zamówienia

Zakupy na stronie pl.autovignet.hu nie wymagają wcześniejszej rejestracji. Po podaniu wymaganych danych użytkownik może opłacić koszt winiety autostradowej przy użyciu karty płatniczej i bezpiecznego kanału płatniczego.

Po wybraniu e-winiety użytkownik podaje niezbędne dane (w myśl zasady o minimalizacji danych ograniczyliśmy zakres danych niezbędnych do dokonania zakupu do: oznaczenia państwa, numeru tablicy rejestracyjnej i adresu e-mail) oraz sprawdza ich poprawność, a po zaakceptowaniu ogólnych warunków umowy i polityki prywatności klika przycisk „Prześlij zamówienie”. Następnie użytkownik zostaje przekierowany na bezpieczną stronę płatności internetowych OTP Mobil / SimplePay obsługującą karty płatnicze (AutoVignet Kft. nie widzi ani nie przetwarza żadnych danych karty płatniczej).

Użytkownik podaje dane swojej karty płatniczej w bezpiecznej bramce płatniczej SimplePay, a następnie dokonuje płatności. SimplePay przekierowuje użytkownika z powrotem na stronę pl.autovignet.hu.

Płatność może zostać zrealizowana pomyślnie lub niepomyślnie.

W razie pomyślnej realizacji płatności wyświetli się strona ze szczegółami zakupu wraz z numerem identyfikacyjnym winiety potwierdzającym jej nabycie, a na podany przez użytkownika adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie, zawierające szczegóły zakupu i numer identyfikacyjny winiety.

Użytkownik otrzyma również wiadomość e-mail od OTP Mobil / SimplePay z potwierdzeniem dokonania płatności.

W celu uniknięcia pomyłki należy zawsze sprawdzić podany numer tablicy rejestracyjnej, oznaczeń państwa i okresu ważności winiety. Zaleca się zachowanie potwierdzenia przez 2 lata, licząc od ostatniego dnia ważności winiety, dzięki któremu użytkownik może w razie potrzeby udowodnić swoje uprawnienia do korzystania z autostrady. Potwierdzenie można dodatkowo wydrukować, forma elektroniczna jest jednak wystarczająca.

VI. Postanowienia dotyczące dokonania transakcji

Należy mieć na uwadze, że samo dokonanie transakcji nie oznacza automatycznie uprawnienia do korzystania z autostrady.

Prosimy, aby we własnym interesie upewnili się Państwo, czy przeglądarka wyświetla potwierdzenie pomyślnie zrealizowanej transakcji (przy szczególnym uwzględnieniu numeru identyfikacyjnego winiety) i czy otrzymali Państwo pocztą elektroniczną potwierdzenie pomyślnie dokonanego zakupu. Jeśli tak się nie stało, prosimy o powiadomienie naszego działu obsługi klienta.

Odpowiedzialność za poruszanie się po płatnych odcinkach przez użytkownika bez uprzedniego uzyskania przez niego potwierdzenia nabycia winiety ponosi wyłącznie użytkownik.

VII. Zobowiązania stron

Usługodawca przetwarza dane użytkownika wyłącznie w ramach określonych przez politykę prywatności.

Usługodawca zapewnia świadczenie zamówionej usługi od momentu jej zakupu przez użytkownika.

Użytkownik odpowiada za poprawność danych podanych przez niego podczas procesu zakupu, w szczególności adresu e-mail.

Użytkownik oświadcza, że ​​jego zdolność do zawarcia umowy nie jest ograniczona.

Zakup za pośrednictwem strony internetowej odbywa się przy założeniu, że ​​użytkownik zna i akceptuje możliwości i ograniczenia internetu. Użytkownik czy kupujący przyjmuje do wiadomości, że musi samodzielnie ocenić potencjalne ryzyko związane z przeglądaniem strony i dokonaniem zakupu oraz zadbać o bezpieczne użytkowanie swojego komputera i ochronę przechowywanych na nim danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej lub innych zdarzeń od niego niezależnych, w tym szkody wynikające między innymi z:

• użytkowania lub awarii strony internetowej;
• dokonania przez kogokolwiek zmiany danych;
• opóźnienia w przekazaniu danych;
• wirusy komputerowe;
• awarii oprogramowania, sprzętu lub sieci internetowej;
• innych awarii o charakterze technicznym;
• awarii linii lub systemu.

Użytkownik może korzystać z usługi wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Zabrania się korzystania z usługi w celach niezgodnych z prawem oraz odsprzedawania zakupionych usług osobom trzecim (zakaz odsprzedaży). Usługodawca jest uprawniony do niezwłocznego zablokowania użytkownika, jeżeli dowie się o fakcie odsprzedaży.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z usługi.

VIII. Modyfikacja albo anulowanie zamówienia

Po zatwierdzeniu zamówienia (po wygenerowaniu numeru identyfikacyjnego winiety) nie można już anulować ani zmodyfikować zamówienia. Usługodawca rozpoczyna świadczenie usługi wraz z dokonaniem przez użytkownika zakupu. Dlatego na podstawie Rozporządzenia Rządu nr 17/1999 (II. 5.) użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

IX. Ograniczenie dostępu

Usługodawca może zabronić użytkownikowi korzystania ze strony internetowej, jeżeli ten utrudnia prawidłowe funkcjonowanie usługi lub temu zagraża, w szczególności gdy działanie użytkownika:

• stanowi próbę nieuprawnionego pozyskiwania lub przesyłania danych lub innego rodzaju włamania do systemów komputerowych za pośrednictwem świadczonej usługi;
• stanowi próbę nieuprawnionego przeglądania i pozyskania danych niepublicznych lub stanowiących tajemnicę handlową, przechowywanych na serwerze usługodawcy lub używanych w trakcie korzystania z usługi elektronicznej;
• oznacza nieuprawnione użycie komputerów, systemów elektronicznych i ich zasobów (np. serwerów proxy, serwerów poczty elektronicznej, drukarek, bram sieciowych i innego podłączonego sprzętu) będących cudzą własnością, lub stanowi próbę takiego użycia;
• prowadzi do nieuprawnionej zmiany plików i danych przechowywanych na serwerze usługodawcy lub stanowi próbę dokonania takiej zmiany.

X. Możliwość odstąpienia od umowy oraz czas jej trwania

Strony zawierają umowę na czas nieokreślony.

Użytkownik może wypowiedzieć umowę w sposób opisany w polityce prywatności (może usunąć swoje dane przechowywane przez administratora przy uwzględnieniu obowiązującego prawa). Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia, że ​​użytkownik korzysta z usługi w celach niezgodnych z prawem. Usługodawca może jednostronne zainicjować zmianę postanowień niniejszej umowy.

Biorąc pod uwagę, że usługodawca rozpoczyna świadczenie usługi za wyraźną uprzednią zgodą użytkownika i że użytkownik jest świadomy tego, że po wykonaniu całości usługi traci on prawo do rozwiązania umowy, w przypadku umowy o świadczeniu usług użytkownikowi po wykonaniu całości usługi nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej na odległość umowy na podstawie art. 29 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Rządu nr 45/2014. (II. 26.) W przypadku skarg lub reklamacji, które mogą nastąpić w trakcie korzystania z usługi, użytkownik może skontaktować się z obsługą klienta usługodawcy.

XI. Informacje dotyczące płatności kartą płatniczą

Płatności za pomocą karty płatniczej są realizowane w systemie płatniczym OTP Mobil / SimplePay. System płatniczy SimplePay jest obsługiwany przez

OTP Mobil Kft.
Hungária krt. 17-19, 1143 Budapest.
KRS: 01-09-174466
NIP: 24386106-2-42

OTP Mobil Kft. jest członkiem Grupy OTP

Akceptowane karty płatnicze:

• Visa Classic (wypukła),
• MasterCard (wypukła),
• Wyłącznie te spośród (niewytłaczanych) kart Visa Electron, którym bank wydający umożliwił wykonywanie płatności w internecie.
• Wyłącznie te spośród (niewytłaczanych) kart Maestro, którym bank wydający umożliwił wykonywanie płatności w internecie.

W serwisie OTP Mobil Kft. użytkownik musi podać poniższe dane znajdujące się na karcie:

• nazwa banku, który wydał kartę,
• imię i nazwisko właściciela karty,
• numer karty,
• numer weryfikacyjny karty,
• data ważności karty.

Z uwagi na bezpieczeństwo klienta i zapobieganie ewentualnemu nadużyciu karty płatniczej, zakupy kartą płatniczą odbywają się przy wykorzystaniu funkcji podwójnego uwierzytelniania klienta 3D Secure. Klient może potwierdzić i przeprowadzić zainicjonowaną w bramce płatniczej transakcję za pomocą kodu potwierdzającego, wysyłanego na numer telefonu zarejestrowany przez bank, który wydał kartę, i w ten sposób zrealizować płatność elektroniczną.

W przypadku płatności kartą płatniczą okres ważności zakupionej e-winiety rozpoczyna się najwcześniej od daty płatności.

Przyjmuję do wiadomości, że następujące dane osobowe przechowywane na koncie użytkownika AutoVignet Ltd. (H-2094 Nagykovácsi, Séta utca 2., Węgry) w bazie danych użytkowników pl.autovignet.hu zostaną przekazane OTP Mobil Ltd. i są zaufane jako podmiot przetwarzający dane. Dane przekazywane przez administratora to: imię i nazwisko, e-mail, telefon, adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i numer domu). Charakter i cel czynności przetwarzania danych wykonywanych przez podmiot przetwarzający dane w Polityce prywatności SimplePay można znaleźć pod następującym linkiem: https://simplepay.hu/vasarlo-aff/

XII. Faktury

Jeżeli użytkownik zgłosi zapotrzebowanie na fakturę VAT w trakcie zakupów na stronie internetowej AutoVignet Kft., system wysyła fakturę na podany przez użytkownika adres e-mail zazwyczaj w ciągu kilku minut, a nie później niż w ciągu 24 godzin. Jeśli użytkownik nie zgłosi zapotrzebowania na fakturę podczas procesu płatności, nie będziemy mogli jej później wystawić. Faktura za usługę jest dostępna w formacie pdf. Wystawiona w ten sposób faktura jest oryginalnym dokumentem (ważnym bez podpisu i pieczęci), podlegającym procedurze rozliczenia i odpowiadającym wymogom rozporządzenia Ministerstwa Finansów nr 47/2008. Użytkownik akceptuje to, że odpowiada za wydrukowanie faktury i nie zostanie ona wysłana pocztą przez usługodawcę.

III. Opłata za usługę

Przy zakupie e-winiety na naszej stronie doliczane są poniższe opłaty transakcyjne brutto:

KATEGORIA 10-DNIOWA 1-DNIOWA MIESIĘCZNA ROCZNA WOJEWÓDZKA
D1 19.89 zł 19.33 zł 29.28 zł 68.39 zł 20.34 zł
D2 26.49 zł 24.25 zł 36.99 zł 94.99 zł 37.44 zł
U 19.89 zł 19.33 zł 29.28 zł 68.39 zł 20.34 zł
D1M 12.07 zł 11.29 zł 17.88 zł 68.39 zł 20.34 zł

XIV. Inne postanowienia

Strony uzgadniają, że w kwestiach dotyczących zachodzącego między nimi stosunku prawnego będą działać tylko i wyłącznie na podstawie odpowiedniego ustawodawstwa Węgier, w odniesieniu do siebie uważają je za miarodajne i mające zastosowanie. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszych ogólnych warunków umowy mają zastosowanie porozumienie zawarte przez strony oraz odpowiednie przepisy prawa węgierskiego, w szczególności odpowiednie przepisy Ustawy nr V. z 2013 r. dotyczącej Kodeksu cywilnego.