Magyar
English
Deutsch
Česky
Slovensky
Polski
Română
PLN
HUF (Ft)
EUR (€)
CZK (Kč)
RON (leu)
PLN (zł)

Przepisanie e-winiety

Jeśli właściciel przenosi prawo własności lub jeśli stosunek prawny umożliwiający korzystanie z pojazdu zostanie rozwiązany (np. kasacja, kradzież), uprawnienie do korzystania z drogi można przepisać na inny pojazd należący do tej samej kategorii.

W sprawie przepisania winiety prosimy o bezpośredni kontakt z naszym działem obsługi klienta:

Telefon: +36 (36) 587-500
E-mail: ugyfel@nemzetiutdij.hu

Co będzie potrzebne? Do przeprowadzenia procedury zmiany numeru rejestracyjnego należy okazać następujące dokumenty:

  • otrzymany po zakupie paragon kontrolny (lub komunikat potwierdzający);
    dowód rejestracyjny nowego pojazdu w celu poświadczenia, że kategoria pojazdu jest taka sama, jak w przypadku wcześniejszego pojazdu;
  • dokument potwierdzający sprzedaż pojazdu, dostarczony przez urząd miasta stołecznego (urząd dzielnicy) lub starostwo powiatowe, dokument potwierdzający zerwanie innego stosunku prawnego zezwalającego na użytkowanie pojazdu lub dokument prywatny o pełnej wartości dowodowej potwierdzający, że ​​ustał stosunek prawny umożliwiający użytkowanie pojazdu (wystarczy zaświadczenie lub elektroniczne potwierdzenie zmiany właściciela lub kierowcy zgłoszonej za pośrednictwem Portalu Klienta);
  • Wskazane jest uwzględnienie w umowie sprzedaży dalszego przeznaczenia winiety autostradowej sprzedawanego pojazdu w celu uniknięcia naliczania opłat dodatkowych czy też usprawnienia późniejszych czynności wyjaśniających. Winieta może zostać również przepisana, jeśli zgłaszający przedstawi wiarygodny dowód na to, że jest uprawniony do złożenia stosownego oświadczenia jednocześnie wobec obu pojazdów, których dotyczy przepisanie, zaprezentuje rachunek lub dowód zakupu, a także wniesie opłatę manipulacyjną.

Jakie winiety można przepisać?

Po rozpoczęciu okresu ważności przepisane mogą być tylko e-winiety miesięczne i roczne (winieta wojewódzka może być przepisana na inny pojazd, ale tylko na to samo województwo), uprawnienia tygodniowe można przepisać jedynie przed rozpoczęciem okresu ważności.

Jeśli pojazdy, których dotyczy przepisanie winiety, nie należą do tej samej kategorii, przepisanie możliwe jest tylko w przypadku opłacenia różnicy w cenie pomiędzy dwoma kategoriami, warto jednak wiedzieć o tym, że równicę trzeba opłacić na cały okres ważności.

Wymiana numeru rejestracyjnego

Do procedury tej mają zastosowanie przepisy ogólne dotyczące przepisania uzupełnione o konieczność poświadczenia przez wnioskującego faktu wymiany numeru rejestracyjnego. Jeśli ogólna zmiana numeru rejestracyjnego jest wymagana prawem bez względu na kraj pochodzenia właściciela lub rejestracji pojazdu, przepisanie uprawnień jest bezpłatne.

Kradzież / całkowita utrata pojazdu

Jeśli pojazd został ukradziony lub utracony, w przypadku przedstawienia odpowiedniego zaświadczenia od policji lub ubezpieczyciela dział obsługi klienta NTPS Plc. wydaje paragon kontrolny poświadczający zakup uprawnień na kategorię i okres ważności zgodny z poprzednią winietą.

Poprawienie kategorii opłaty / błędnej kategorii opłaty

W przypadku stwierdzenia błędnej kategorii opłaty podczas okresu ważności uprawnienia w dziale obsługi klienta NTPS Plc. poza możliwością dokonania odpowiedniej dopłaty lub otrzymania zwrotu różnicy w cenie, istnieje również możliwość zmiany kategorii na właściwą zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym opłat. W trakcie procedury należy okazać paragon kontrolny potwierdzający zakup uprawnień (lub komunikat potwierdzający) oraz dowód rejestracyjny pojazdu. W celu otrzymania nowych uprawnień w odpowiedniej kategorii zarejestrowany numer rejestracyjny musi być taki sam, jak w oryginalnym dowodzie rejestracyjnym. Poprawienie kategorii opłaty będące konsekwencją nałożenia obowiązku dopłaty nie zwalnia z obowiązku uiszczenia wyznaczonej dopłaty lub różnicy w cenie.

Błąd w numerze rejestracyjnym

W przypadku podania błędnego numeru rejestracyjnego – jeśli odstępstwo nie obejmuje więcej niż 3 znaki – w ciągu 60 dni od dnia rozpoczęcia okresu ważności uprawnienia do korzystania z dróg lub w ciągu 60 dni od momentu doręczenia wezwania do uiszczenia dopłaty nałożonej z powodu błędnego numeru rejestracyjnego można dokonać odpowiedniej korekty i rejestracji poprawnego numeru rejestracyjnego w dziale obsługi klienta NTPS Plc. lub w inny sposób zapewniony przez NTPS Plc. W trakcie procedury należy okazać dowód rejestracyjny pojazdu, paragon kontrolny potwierdzający zakup uprawnień (lub komunikat potwierdzający). Po wprowadzeniu zmiany numer rejestracyjny obowiązuje przez cały okres ważności uprawnienia. Przepisanie numeru rejestracyjnego, w którym błędy wynikają z pomylenia 0 (zero, numer) i O (o, litera).

Błędne oznaczenie kraju rejestracji

W przypadku błędnego oznaczenia kraju rejestracji w dziale obsługi klienta NTPS Plc. można dokonać wymiany na właściwe oznaczenie kraju rejestracji. W trakcie procedury należy okazać dowód rejestracyjny pojazdu, paragon kontrolny (lub komunikat potwierdzający) potwierdzający zakup uprawnień. W tym przypadku zmienione oznaczenie kraju rejestracji obowiązuje przez cały okres ważności uprawnienia.

Poświadczenie o posiadaniu uprawnień

Jeżeli paragon kontrolny potwierdzający zakup uprawnień lub komunikat potwierdzający zostanie zniszczony, zgubiony lub uszkodzony, konieczne może być poświadczenie o posiadaniu uprawnień. W tym celu w dziale obsługi klienta NTPS Plc. należy okazać dowód rejestracyjny pojazdu. Poświadczenie może zostać wydane tylko na numer rejestracyjny i okres ważności występujący w dowodzie rejestracyjnym.

Podwójny zakup

W przypadku, gdy na jeden pojazd zostało zakupione na ten sam okres lub jego część więcej niż jedno uprawnienie, kupujący może ubiegać się o odkupienie nadprogramowych uprawnień. Jeżeli data początkowa lub okres ważności kilku uprawnień się nie zgadza, odkupienie uprawnień jest możliwe tylko wtedy, gdy ważność późniejszego uprawnienia jeszcze się nie rozpoczęła lub, jeżeli tak się stało, w tym czasie jednocześnie ważne było wcześniejsze uprawnienie.

Odkupienie uprawnień

W biurach obsługi klienta NTPS Plc. istnieje możliwość odkupienia uprawnień. W tym celu należy okazać dowód rejestracyjny pojazdu, a także otrzymany przy zakupie kupon kontrolny lub potwierdzenie zakupu. Jeżeli okres ważności uprawnienia już się rozpoczął, odkupienie jest możliwe tylko wtedy, gdy jako wcześniejsze zostało dla danego pojazdu zakupione krótsze uprawnienie obejmujące czas pomiędzy początkiem okresu ważności a datą odkupienia. Nie można odkupić winiety wojewódzkiej już po rozpoczęciu jej ważności.

W biurach obsługi klienta NTPS Plc. klienci mogą płacić gotówką (HUF, EUR) lub kartą bankową.